Znajdź mieszkanie

Polityka prywatności

§1

Postanowienia Ogólne

 1. Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2022r.
 2. Użyte w Polityce Prywatności definicje należy rozumieć w następujący sposób:
 3. Administrator – BARC Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (02-002), ul. Nowogrodzka 62C, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000066006, NIP: 527-10-25-954, REGON: 011151242, kapitał zakładowy 500 000.00 zł (wpłacony w całości),
 4. cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie przeglądarki Użytkownika,
 5. dane osobowe – dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej w sposób pośredni lub bezpośredni,
 6. osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego inna niż Użytkownik i Administrator,
 7. Polityka Prywatności – niniejszy dokument,
 8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 9. siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Usługodawca (np. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberterroryzmu), cyberataki (np. DDOS), działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe,
 10. Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem URL: barc.com.pl ,
 11. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna korzystająca ze Strony internetowej.

 

§2

Bezpieczeństwo

 1. Strona internetowa jest szyfrowana kluczem 256 bitowym SSL.
 2. Administrator nie zaleca ustawiać przeglądarki w taki sposób by zapamiętywała dane z formularzy.
 3. Administrator wdrożył System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 4. Użytkownik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając e-mail na adres: barc@barc.com.pl

 

§3

Sposób przetwarzania danych

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w następujący sposób:
Cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przetwarzania Odbiorcy danych
Realizacja umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Art. 6 ust. 1 pkt. b RODO Czas przetwarzania zależny jest od czasu trwania działań zmierzających do zawarcia umowy lub odpowiednio od czasu trwania umowy (cel pierwotny), a po jej rozwiązaniu lub gdyby nie doszło do jej zawarcia to przetwarzanie odbywa się dalej wyłącznie na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (cel wtórny). Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą klientów lub obsługą informatyczną.
Obsługa zapytań związanych

z realizacją usług

Art. 6 ust. 1 pkt. f RODO Czas przetwarzania zależny jest od czasu obsługi zapytań (cel pierwotny), a po ich zakończeniu przetwarzanie odbywa się dalej wyłącznie na potrzeby przechowywania informacji w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (cel wtórny).
Obsługa reklamacji i skarg Art. 6 ust. 1 pkt. b RODO Czas przetwarzania zależny jest od czasu obsługi reklamacji i skarg (cel pierwotny), a po ich zakończeniu przetwarzanie odbywa się dalej wyłącznie na potrzeby przechowywania informacji w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (cel wtórny).
Przechowywanie dokumentacji na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub

rozstrzygania roszczeń

Art. 6 ust. 1 pkt. f RODO Przechowujemy dane przez okres przewidziany przepisami prawa w zakresie dochodzenia roszczeń. Po tym okresie dane są usuwane chyba, że dojdzie do prowadzenia postępowania wtedy okres wydłuża się do czasu zakończenia prawomocnym wyrokiem sądu postępowania.
Przechowywanie dokumentacji na potrzeby rozliczeń podatkowych i wypełnienia obowiązku prawnego Art. 6 ust. 1 pkt. c RODO Przechowujemy dane przez okres przewidziany przepisami prawa w zakresie realizacji obowiązków podatkowych lub innych przepisów szczególnych jeżeli są na nas nałożone, a wymagają określonego sposobu przetwarzania danych i zachowania retencji (w takim wypadku informujemy Ciebie na etapie pozyskiwania danych jakie przepisy obligują nas do określonego przetwarzania i w jakim czasie).
Realizacja działań na podstawie udzielonej zgody Art. 6 ust. 1 pkt. a RODO Dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody. Jednakże po cofnięciu przez Ciebie zgody mamy prawo wyłącznie przechowywać informacje o tym kiedy zgoda została udzielona, przez kogo, jakie działania były na podstawie tej zgody realizowane oraz kiedy zgoda została cofnięta (informacje te są przetwarzane na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych).
Prowadzenie rekrutacji Art. 6 ust. 1 pkt. a RODO Czas przetwarzania zależny jest od dwóch czynników. Po pierwsze możesz cofnąć zgodę w czasie trwania rekrutacji – w takim wypadku usuwamy niezwłocznie wszelkie informacje o aplikacji. Po drugie jeżeli nie cofniesz zgody, a rekrutacja się zakończy przetwarzamy informacje o tym kto aplikował, na jakie stanowisko i w jakim czasie oraz jakie były wyniki prowadzonej rekrutacji przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (szczególnie w zakresie możliwości posądzenia o ewentualną dyskryminację).

 

 1. Zakres danych jakie mogą być przetwarzane powiązany jest adekwatnie do celu przetwarzania. W przypadku Strony internetowej mogą być przetwarzane dane osobowe Użytkownika takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP, numer telefonu.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych jak również prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa organom ścigania, urzędom, sądom lub innym podmiotom upoważnionym do takiego udostępnienia na podstawie przepisów prawa w zakresie i celu wymaganym przez te podmioty i przepisy prawa.

 

§4

Przesyłanie informacji handlowych i informacji marketingowych

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących usług i produktów Administratora. Zgodę można cofnąć w każdym czasie.
 2. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od Administratora. Zgodę można cofnąć w każdym czasie.
 3. Jeśli Użytkownik zapisze się na newsletter to Administrator będzie wysyłać e-maile zawierające informacje handlowe, tj. o produktach dostępnych na Stronie internetowej lub oferowanych przez Administratora.

 

§5

Cookies

 1. Administrator korzysta z cookies i podobnych technologii, które są niezbędne do działania strony internetowej. Dodatkowe cookie są wykorzystywane jedynie po uzyskaniu zgody Użytkownika w celu uzyskiwania dostępu, analizowania i przechowywania informacji.
 2. Na Stronie internetowej dostępne są następujące rodzaje cookies:
 • niezbędne do działania Strony internetowej,
 • analityczne, które pozwalają na ocenę skuteczności kampanii, monitorowanie jakości oraz tworzenie statystyk na temat użytkowania Strony internetowej: Google Analytics à więcej informacji: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html
 • reklamowe cookie są umieszczane przez firmy zewnętrzne przetwarzające dane i tworzące listy odbiorców w celu dostarczania ukierunkowanych reklam w mediach społecznościowych i Internecie – Pixel Facebook à więcej informacji: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616
 1. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić zgodę, odmówić lub wycofać swoją zgodę korzystając z linku podanego na dole każdej strony. Użytkownik może wyrazić zgodę na umieszczanie cookie i przetwarzanie ich przez Administratora na Stronie internetowej klikając przycisk „Zaakceptuj wszystkie” lub wybrać cookie, które akceptuje. Użytkownik ma prawo także korzystać wyłącznie z niezbędnych cookie.

 

§6

Odpowiedzialność

 1. Użytkownik korzysta na własne ryzyko i odpowiedzialność ze Strony internetowej.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
 3. dane, w tym dane osobowe podane przez Użytkownika,
 4. niepoprawnie wpisane dane, w tym dane osobowe, przez Użytkownika,
 5. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek jego działań jego zaniechań,
 6. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia siły wyższej,
 7. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez osobę trzecią na skutek działań lub zaniechań Użytkownika,
 8. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, na skutek udostępnienia danych osobowych Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa do ich przetwarzania,
 9. hipierłącza odsyłające do stron internetowych osób trzecich. Strony te należą i są zarządzane przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców. Administrator nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.

 

§7

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
 2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub/i przepisy właściwe dla miejsca zamieszkania prawa konsumenta.
 3. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Polityki Prywatności, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 4. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.
 5. Konsumenci, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów mogą skorzystać z platformy http://ec.europa.eu/consumers/odr/ do rozstrzygania sporów.Kup mieszkanie on-line! Formularz kontaktowy Czat

W dniach 31 maja i 1 czerwca biuro sprzedaży przy Modlińskiej będzie zamknięte.
Serdecznie zapraszamy od poniedziałku 3 czerwca lub do kontaktu:

mieszkania@barc.com.pl
tel.: 224 878 224
Biuro sprzedaży Comfort City
Warszawa, ul. Modlińska 309