Znajdź mieszkanie

Polityka prywatności

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 24 maja 2018 r., (aktualizacja treści w dn. 15.06.2020 r.)
 2. Użyte w Polityce Prywatności definicje należy rozumieć w następujący sposób:
  1. Administrator – BARC Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (02-002),
   Nowogrodzka 62C, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000066006, NIP: 527-10-25-954, REGON: 011151242, kapitał zakładowy 500 000.00 zł (wpłacony w całości),
  2. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem URL: www.barc.com.pl,
  3. Polityka Prywatności – niniejszy dokument,
  4. osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego inna niż Użytkownik i Administrator,
  5. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Serwisu,
  6. dane osobowe – dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej w sposób pośredni lub bezpośredni,
  7. siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Administrator (np. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberterroryzmu), cyberataki (np. DDOS), działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe,
  8. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie
   i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego Użytkownika,
  9. świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową
   i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej,
  10. cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www
   i zapisywane po stronie przeglądarki Użytkownika.

 

§2. Bezpieczeństwo

 1. Dostęp do Serwisu jest szyfrowany kluczem 256 bitowym SSL.
 2. Administrator nie zaleca ustawiać przeglądarki w taki sposób by zapamiętywała dane z formularzy.
 3. Administrator wdrożył System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 4. Użytkownik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora wysyłając e-mail na adres: barc@barc.com.pl

 

§3. Sposób przetwarzania danych

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej,
  2. zgodnie z Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym zgodnie z wyrażoną zgodą przez Użytkownika na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, przesyłania informacji o charakterze handlowym, marketingowym, kontaktu telefonicznego na numer telefonu wskazany w formularzu kontaktowym lub rozmowy na żywo w formie wideokonferencji oraz na potrzeby świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Podanie przez Użytkownika danych osobowych oraz udzielenie zgody na przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do kontaktu, otrzymywania informacji handlowych, otrzymania odpowiedzi na pytanie o ofertę. Udzielenie zgody na nawiązywanie kontaktu telefonicznego jest dobrowolne.
 3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane aż do czasu odwołania zgody.
 4. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do Państw trzecich.
 5. Zakres danych jakie mogą być przetwarzane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, preferencje dotyczące zakupu mieszkania.
 6. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych jak również prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Administrator zastrzega, że w przypadku cofnięcia zgody będzie przechowywał dane osobowe Użytkownika w zakresie i celu niezbędnym na potrzeby ewentualnych, przyszłych roszczeń pomiędzy stronami Umowy bądź w związku z przepisami prawa, do których przestrzegania jest zobligowany. Okres ten wynosi odpowiednio 3 lata dla osób, które nie zawarły umowy i 10 lat dla osób, które zawarły umowę (przetwarzanie w celu wtórnym).
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa organom ścigania, urzędom, sądom lub innym podmiotom upoważnionym do takiego udostępnienia na podstawie przepisów prawa w zakresie i celu wymaganym przez te podmioty i przepisy prawa. Dane osobowe Użytkownika mogą być ujawnione upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak również podmiotom działającym na zlecenie Administratora, zgodnie z zawartymi Umowami powierzenia.

 

§4. Przesyłanie informacji handlowych

 1. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na przesyłanie informacji handlowych, Administrator będzie komunikował się za pomocą systemu teleinformatycznego.
 2. Jeśli Użytkownik zapisze się na newsletter, Administrator będzie wysyłać  raz w tygodniu lub miesiącu informacje o produktach dostępnych w Serwisie lub oferowanych przez Administratora.
 3. Użytkownik może cofnąć zgodę w każdym czasie.

 

§5. Cookies

 1. Administrator korzysta z Google Analytics do tworzenia statystyk.
 2. Użytkownik może poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie cookies na swoim urządzeniu bądź zapisane pliki trwale usunąć.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

 

§6. Odpowiedzialność

 1. Użytkownik korzysta na własne ryzyko i odpowiedzialność z Serwisu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. dane, w tym dane osobowe podane przez Użytkownika,
  2. niepoprawnie wpisane dane, w tym dane osobowe, przez Użytkownika,
  3. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek jego działań jego zaniechań,
  4. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia siły wyższej,
  5. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez osobę trzecią na skutek działań lub zaniechań Użytkownika,
  6. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, na skutek udostępnienia danych osobowych Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa do ich przetwarzania,
  7. hipierłącza odsyłające do stron internetowych osób trzecich. Strony te należą i są zarządzane przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców. Administrator nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron. 

 

§7. Postanowienia końcowe

 1. Administrator udostępnia treść Serwisu na stronie internetowej pod adresem URL: www.barc.com.pl .
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub/i przepisy właściwe dla miejsca zamieszkania prawa konsumenta.
 4. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Polityki Prywatności, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 5. Wszelkie spory pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.
 6. Konsumenci, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów mogą skorzystać z platformy http://ec.europa.eu/consumers/odr/ do rozstrzygania sporów.Kup mieszkanie on-line! Formularz kontaktowy Czat

Nie znalazłeś odpowiedniego mieszkania? Wypełnij formularz, a my zajmiemy się resztą

Administratorem danych jest BARC WARSZAWA S.A. (pokaż więcej)

Szanowni Państwo!

serdecznie zapraszamy do naszego biura sprzedaży przy ul. Modlińskiej 309. Spotkania odbywają się z osobami, które wcześniej umówią się telefonicznie ( nr tel.: 224 878 224) lub z wybranym doradcą klienta. Zapraszamy maksymalnie do 2 osób. W związku ze stanem epidemii, zachowujemy reżim sanitarny z zachowaniem zasad i ograniczeń. Rozumiemy także, że umawiając się na spotkanie potwierdzą Państwo, że:

 • nie są Państwo objęci kwarantanną, ani nie jest nią objęta żadna osoba, z którą się Państwo kontaktowali,
 • nie kontaktowali się Państwo z nikim zarażonym wirusem COVID-19,
 • nie występują u Państwa objawy jakiejkolwiek infekcji.
Zachęcamy przede wszystkim do korzystania ze zdalnych form kontaktu::
 • rozmowy wideo,
 • niezobowiązującego live chatu,
 • wypełnienia formularza kontaktowego,
 • telefon: +48 224 878 224,
 • e-mail: mieszkania@barc.com.pl

Wdrożyliśmy wszystkie udogodnienia, aby proces zakupu i odbioru lokalu były wygodne i bezpieczne, w szczególności wszelkie dokumenty podpisujemy podpisem kwalifikowanym i przesyłamy do Państwa, banku lub pośrednika kredytowego czy innych osób. Każdy lokal dokładnie  opisujemy na stronie w  zakładce pod rzutem „Dowiedz się więcej". Zachęcamy Państwa do korzystania z tych udogodnień.